Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret.

  Ny lov om forretningshemmeligheder
  - 13/06/18

  Folketinget har vedtaget en lov om forretningshemmeligheder, som er trådt i kraft den 9. juni 2018. Loven skal gennemføre EU’s direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder og har blandt andet til formål at styrke virksomheders muligheder for at varetage deres interesser vedrørende forretningshemmeligheder.
   
  Hidtil har reglerne om erhvervshemmeligheder – herefter kaldet forretningshemmeligheder – været reguleret i markedsføringslovens § 23, som blandt andet ”bestemte”, at forretningshemmeligheder ikke måtte viderebringes eller benyttes ubeføjet i tre år efter tjenesteforholdets/samarbejdsforholdets ophør. Fra den nye lovs ikrafttræden er denne bestemmelse blevet ophævet, hvorefter reglerne i stedet følger af lov om forretningshemmeligheder.
   
  Den nye lov indeholder præciserende såvel som nye tiltag, hvoraf det væsentligste vil blive beskrevet i det følgende.
   
  Med den nye lov bliver der nu en lovfastsat definition af, hvad der forstås ved forretningshemmeligheder. Heri ligger der blandt andet et krav om, at der skal være truffet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af oplysningerne, og endvidere er der krav om, at oplysningerne ikke er almindelig kendt eller umiddelbart tilgængelige. Uanset at der ikke har været en lovfastsat definition af begrebet tidligere, ændrer det som sådan ikke på retsområdet, idet praksis hidtil har fulgt en lignende definition af begrebet. Derimod sker der ændringer på reglerne vedrørende økonomisk kompensation. 
   
  Ved misbrug af forretningshemmeligheder kan det være svært for den krænkede virksomhed at opgøre og ikke mindst bevise det lidte tab, der følger af krænkelsen. Den nye lov medfører en forbedring af virksomheders muligheder på dette område, idet loven indeholder en udvidet adgang til kompensation. Reglerne bliver nu således, at der ved erstatningens udmåling ikke kun ses på tabet – man ser også på den krænkende parts uberettigede fortjeneste, hvilket betyder, at erstatningen kan overstige det reelle tab. Derudover kan den krænkende part pålægges at betale en godtgørelse til den krænkede virksomhed.
   
  Foruden ændringer på reglerne om kompensation, er der nye regler om sagsanlæg. Virksomheder skal fremover reagere relativt hurtigt, hvis det opdages, at der sker uberettiget brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder. Den nye lov indeholder nemlig en frist på seks måneder for anlæg af retssag eller anmodning om forbud/påbud, som løber fra det tidspunkt, hvor der er tilstrækkelig grundlag for at anlægge sagen - formentlig fra tidspunktet for opdagelsen.
   
  Hvad skal din virksomhed være opmærksom på i relation til lovens ikrafttræden?
  Der er ikke krav om, at virksomheder skal foretage bestemte foranstaltninger for at overholde den nye lov. Imidlertid bør virksomheder overveje, om de besidder oplysninger, som udgør forretningshemmeligheder. Såfremt dette er tilfældet, er det en forudsætning for beskyttelse af oplysningerne, at virksomheden har truffet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af disse oplysninger, således det stemmer overens med definitionen af begrebet forretningshemmeligheder

  Endvidere bør virksomheder være opmærksomme på visse kontrakter, eksempelvis ansættelses- og fortrolighedskontrakter, da disse kontrakter formentlig indeholder en henvisning til markedsføringslovens bestemmelser. Det ses ofte, at der henvises til blandt andet markedsføringslovens § 23 i disse typer af kontrakter. Som nævnt i indledningen ophæves denne bestemmelse, da reglerne om forretningshemmeligheder samles i den nye lov. Fremover bør henvisninger derfor ændres til de relevante bestemmelser i Lov om forretningshemmeligheder.
   
  Endvidere er det vigtigt, at virksomheder i deres kontrakter og opsigelser ikke nævner tre års-fristen, som hidtil har været gældende i medfør af markedsføringslovens § 23. Med den nye lov vil forbuddet nu vare tidsubegrænset, hvilket er indtil at oplysningerne ikke længere kan betragtes som forretningshemmeligheder, hvilket er med til at varetage virksomhedernes interesser på området.  
   
  Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om lov om forretningshemmeligheder, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 98 35 7-9-13, hvor advokat Kim Bønlykke Christensen og advokatfuldmægtig Martin Tang Pedersen er klar til at yde rådgivning.
   

  Tilbage til oversigten

   
   

  Specialer
  Forretningsbetingelser

  Kontakt
  Privat
  Erhverv
  Kunderne siger...

  /Kundeudtalelser/advokater

  Advokatfirmaet Kühnel
  Gasværksvej 24, 3. sal 
  9000 Aalborg

  Advokatfirmaet Kühnel
  Skibsgade 56A
  9500 Hobro

  /Kundeudtalelser/advokater

  Kontakt
  Tlf. 98 35 79 13

  info@advokatfirmaetkuhnel.dk

                 

  /Kundeudtalelser/advokater  /Kundeudtalelser/advokater