Kan en medarbejder, der er bortvist med rette, have ret til godtgørelse for usaglig opsigelse?

Vestre Landsret har i en nyligt afsagt afgørelse haft anledning til at tage stilling til, om en medarbejder kan have ret til godtgørelse for usaglig opsigelse, selvom medarbejderen efterfølgende bortvises.

De danske arbejdsmarkeds- og ansættelsesretlige regler er generelt indrettet på en måde, hvor det er relativt nemt for arbejdsgivere at opsige sine medarbejdere. Det gælder dog ikke i samme omfang, hvis den pågældende medarbejder er funktionær eller dækket af en overenskomst.

Hvis man er ansat som funktionær, er man særligt beskyttet mod usaglige opsigelser. Det skyldes, at enhver funktionær, der har været uafbrudt ansat i samme virksomhed i mindst et år før opsigelsen, er berettiget til en økonomisk godtgørelse, såfremt vedkommende opsiges uden saglig begrundelse. Hvad der forstås ved en saglig opsigelse afhænger af de konkrete omstændigheder, men helt overordnet betragtet kan man sige, at opsigelsen enten skal være begrundet i virksomhedens eller i medarbejderens forhold. Virksomhedens forhold kunne eksempelvis være omstruktureringer, nedskæringer eller arbejdsmangel, mens medarbejderens forhold blandt andet omfatter samarbejds- og adfærdsvanskeligheder.  

Hvis en funktionær groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, kan funktionæren bortvises. Forskellen på en bortvisning og opsigelse består i, at bortvisning sker uden varsel, mens en opsigelse skal gives med det varsel, der tilkommer funktionæren i henhold til funktionærloven. Hvis en funktionær opsiges, og sidenhen i opsigelsesperioden opfører sig på en måde, der udgør grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan funktionæren bortvises i opsigelsesperioden. En funktionær kan med andre ord godt opsiges med én begrundelse og efterfølgende bortvises med en anden begrundelse.

Vestre Landsret behandlede for nylig en sag, hvor en funktionær indledningsvist var blevet opsagt for derefter i opsigelsesperioden at blive bortvist. Det særlige i sagen bestod i, at retten fandt, at opsigelsen var usaglig, hvorfor funktionæren havde ret til godtgørelse, hvorimod den efterfølgende bortvisning var berettiget. Spørgsmålet, som retten skulle tage stilling til, var således blandt andet, om den efterfølgende, berettigede bortvisning havde den betydning, at funktionærens ret til godtgørelse bortfaldt.

Landsretten fandt ikke, at den efterfølgende bortvisning havde betydning for funktionærens ret til godtgørelse, uanset at funktionæren var bortvist med rette. Landsretten henviste blandt andet til, at vurderingen af en opsigelses saglighed skal foretages med udgangspunkt i forholdene på opsigelsestidspunktet. Hermed synes Landsretten implicit at udtrykke, at efterfølgende forhold generelt ikke har betydning for den opsagte funktionærs ret til godtgørelse.

Vores vurdering og anbefaling

Det er sjældent ligetil at opsige en medarbejder, der er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven, og vi anbefaler derfor altid, at man kontakter en advokat, inden opsigelsen gives. Dette bestyrkes naturligvis af, at overtrædelse af funktionærloven og relevante overenskomster kan sanktioneres økonomisk – for eksempel derved, at arbejdsgiveren tilpligtes at betale den opsagte medarbejder en godtgørelse.

Står du overfor at skulle opsige en medarbejder, eller har du i øvrigt spørgsmål til ansættelsesretlige forhold, er du meget velkommen til at kontakte advokat Lars Kühnel på tlf 98 35 79 13 eller via mail til lars@advokatfirmaetkuhnel.dk.