Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt i forbindelse med sagens begyndelse.

Oplysninger om virksomheden
Advokatfirmaet Kühnel P/S
CVR: 33 86 62 91
Gasværksvej 30 C, 1. sal 
9000 Aalborg

og

Advokatfirmaet Kühnel P/S
CVR: 33 86 62 91
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro

Kontakt
Telefon: 98 35 7 9 13
Mail: info@advokatfirmaetkuhnel.dk

Alle advokater i Advokatfirmaet Kühnel er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikring
Advokatfirmaet Kühnel har tegnet ansvarsforsikring og har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, dog ikke i USA og Canada.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring er tegnet i Codan Forsikring A/S, Fredensgade 4, 1., 7400 Herning, som ligeledes er garantistiller.

Brug af e-mail
Advokatfirmaet Kühnel gør opmærksom på, at advokatfirmaet på nuværende tidspunkt ikke kan kryptere e-mails, som fremsendes.

Det forudsættes derfor, at kunden er indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at udvekslingen, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger, som følge af denne form for kommunikation, kommer til andres kundskab.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere ansat hos Advokatfirmaet Kühnel er underlagt tavshedspligt, hvorfor alle modtagne oplysninger behandles fortroligt.

Alle sager og dokumenter opbevares i øvrigt som udgangspunkt i 5 år efter sagens afslutning.

Klientkonti 
En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. 
Hvis en bank kommer under rekonstuktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. 

Advokatfirmaet har samleklientbankkonto i pengeinstituttet Jutlander Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i pengeinstituttet. 

Gratis vurdering
Når det i brochurer, foldere eller lign. er anført, at Advokatfirmaet Kühnel tilbyder en gratis vurdering af en sag, forstås herved at Advokatfirmaet Kühnel vederlagsfrit tilbyder en umiddelbar vurdering af, hvorvidt kunden bør antage juridisk bistand til den pågældende sag.

Honorarer
Honoraret for behandling af den enkelte opgave fastsættes ud fra forskellige parametre, bl.a. efter medgået tid, det med sagen forbundne ansvar, anvendt speciale kompetence, sagens karakter og det opnåede resultat. Såfremt det er muligt, oplyses der et estimeret honorar.

Det er normal procedure, at der opkræves et depositum ved sagens opstart alt efter sagens omfang.

Retshjælp og fri proces
Den sagsbehandlende advokat vil altid undersøge mulighederne i den konkrete sag, for at opnå retshjælps-dækning og/eller fri proces igennem kundens forsikringsselskab og/eller Civilstyrelsen.

Interessekonflikter
Advokatfirmaet Kühnel undersøger altid, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt i forbindelse med opstart af den konkrete sag. I dette tilfælde vil Advokatfirmaet bistå med at henvise kunden til en anden advokat.

Klageadgang
Hos Advokatfirmaet Kühnel forsøger vi at undgå skuffede forventninger hos vores kunder. Dette gælder både for så vidt opgavens udførelse samt afregning. Eventuel tvist herom forsøges i første omgang løst i mindelighed.

Advokatfirmaet Kühnel er omfattet Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, herunder klageadgang til Advokatnævnet. Det betyder at eventuel klage over opgavens udførelse samt afregning kan indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Advokatnævnet kan endvidere kontaktes via www.advokatnævnet.dk eller telefon 339697981